Tiêp nhận yêu cầu của khách hàng

Lập bảng mô tả hạng mục công việc

Lập phương án triển khai và chi phí

Ký kết hợp đồng

Triển khai theo tiến độ

Nghiệm thu